Právní služby

Občanské právo:

Občanské závazkové vztahy, příprava, sepisování a posuzování všech typů občanskoprávních smluv a dalších listin, zastupování ve všech oblastech soukromého práva, zastupování v oblasti dědického práva, ochrana lidských práv a svobod, řešení sousedských vztahů.

Obchodní právo:

Právní služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností a družstev, zejména zakládání obchodních společností, organizace valných hromad včetně jejich vedení a přípravy dokumentů, provádění změn v již založených společnostech, např. změny názvu, sídla, změny orgánů, změny stanov či společenských smluv, změny základního kapitálu, fúze či jiné změny právní formy, zajištění likvidace společností, jednání před rejstříkovým soudem či jiným orgánem,

Právní služby v oblasti cenných papírů a dispozic s nimi, vydávání a emitování cenných papírů, zejména akcií směnek, šeků, smluvní agenda týkající se cenných papírů, komplexní služby týkající se směnečného práva, zastupování ve směnečných řízeních,

Obchodní závazkové vztahy, příprava, sepisování a posuzování všech typů obchodních smluv,

Ochrana před nekalou soutěží.

Trestní právo:

Obhajoba v trestních věcech v jakémkoliv stádiu trestního řízení, zastupování klientů před orgány činnými v trestním řízení, poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování, zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároků na náhradu škody způsobené trestným činem.

Správní právo:

Zastupování v přestupkovém řízení, řízení před katastrálním úřadem či zastupování v řízeních před jakýmikoli jinými úřady a orgány veřejné správy, zastupování v soudním řízení správním.

Ústavní právo:

Soupis ústavních stížností, zastupování v řízení před Ústavním soudem.

Pracovní právo:

Příprava pracovně-právní dokumentace, odpovědnostní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, poradenství ve věcech ochrany práv zaměstnanců, spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zastupování ve sporech plynoucích z pracovních smluv, zastupování při neplatném skončení pracovního poměru.

Rodinné právo:

Právní služby v oblasti rozvodového práva, smlouvy upravující předmanželské a manželské majetkové vztahy, zastupování ve sporech o placení výživného, úprava poměrů k nezletilým dětem, uplatňování rodičovských práv.

Insolvenční právo:

Zastupování věřitelů i dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení, soupis insolvenčních návrhů, přihlášení pohledávek u insolvenčního soudu, zastupování věřitelů ve věřitelských výborech, zastupování ve věcech incidenčních sporů.

Právo nemovitostí:

Převody nemovitostí, zastupování v řízení před katastrálními, stavebními a jinými úřady, zřizování zástavních práv a věcných břemen, problematika společenství vlastníků jednotek.

Vymáhání pohledávek:

Veškerá agenda související s vymáháním pohledávek a jejich případným uplatněním v insolvenčním řízení a v likvidaci.